•  
  •  
  •  
 

Документи

2022/2023

Годишен план

Етичен кодекс

Мерки за повишаване качество образование

План за действие в случай на COOVD-19

Правилник - безопасни условия

Правилник на дейността

Програма за превенция

Програма за намаляване броя отсъствия

Програма за предоставяне на равни възможности

Програма здравно ,екологично

Работа в условия на COOVD-19

Стратегия за повишаване грамотността

УУП 8 клас

УУП 9 клас

УУП 10 клас

УУП 11 клас

УУП 12 клас

 

2021/2022

Програма-междуучилищна дейност

Бюджет 2022

Форми на обечение

Стратегия за развитие

Етичен кодекс

Мерки за повишаване качество образование

Програма за превенция

Програма за предоставяне на равни възможности

Програма здравно ,екологично

УУП 8 клас

УУП 9 клас

УУП 10 клас

УУП 11 клас

УУП 12 клас

Отчет към 31.12.2021

Правилник - безопасни условия

Програма за намаляване броя на остъствията

Правилник на дейността

Годишен план

План за действие в случай на COOVD-19

План за сигурност тероризъм

Работа в условия на COOVD-19

Стратегия за повишаване грамотността

 

2020/2021

Заповед - изпити СФО - 9 и 10 клас

Заповед - изпити СФО - 11 клас

Заповед - изпити СФО - 12 клас

Заповед възобновяване учебен процес

План БДП

График изпити СФО - 2 срок

График изпити ЗФО - 2 срок

График ЗФО - 2 срок

Бюджет 2021

Отчет към 31.12.2020

Заповед

Заповед №193 изпити самостоятелно 11и 12 клас

Заповед №192 изпити самостоятелно 9и 10 клас

Заповед №191 изпити задочно

Заповед №190

УП и план за образователна интеграция

Стратегия за повишаване на грамотността

Програма за уязвими групи

Програма за приобщаване от уязвими групи

Програма за превенция  на ранното напескане на училище

Програма гражданско здравно и екологично обр.

Правилник за вътрешния ред в общежитие

Правилник за безопасни условия

План за повишаване на грамотността

План за взаймодействие с родители

План за взаимодействие между институциите в истемата на обр.

Насоки за работа в условията на covid 19

Мерки за подобряване безопасността на движение

Мерки за повишаване качеството на образованието

Инструктаж на учителите във връзка с covid 19

Етичен кодекс

Годишен план на уус

Вътрешни правила за работна заплата

Заповед

Отчет към 30.09.2020

Отчет към 30.06.2020

Отчет към 31.03.2020

График - ЗФО

План-Стратегия

 

2019/2020

График приключване на 2 срок

Заповед - ДЗИ

Поправителна сесия - СФО

Поправителна сесия - ЗФО

Правилник на дейността

Изпити - СФО

Изпити - ЗФО

Заповед -  поправителна сесия самостоятелна форма 12кл.

Заповед -  поправителна сесия задочна форма 12кл.

Заповед -  изпити самостоятелна форма 12кл.

Заповед -  изпити задочна форма 12кл.

Заповед  ДПП 

График - Задочна форма

Видоизменям график консултации 2 срок

Стратегия

Форми на обучение

График на консултации - II срок

График на консултации - I срок

Отчет към 31.12.2019

Годишен отчет за 2019г.

Поправителна изпитна сесия за учениците самостоятелна форма на обучение

Изпити за учениците самостоятелна форма на обучение

Заповед - Олимпиади

Отчет към 30.09.2019

Отчет към 30.06.2019

Отчет към 31.03.2019

Бюджет 2019

Поправителна изпитна сесия за учениците задочна форма на обучение

Изпити за учениците задочна форма на обучение

График на изпитните сесии на учениците задочна и самостоятелна форма на обучение

Устав на УУС

Правилник на УУС

Годишен план на УУС

Състав на УУС 

Годишен план

Правилник за вътрешния трудов ред

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ПРОГРАМА за здравословни и безопасни условия на труд

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАН ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИ И ФАКТОРИТЕ ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА

УУП

Организация на учебния ден

Етичен кодекс

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД 

План за контролната дейност

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

Програма-ПЛАН- дейности за интеграция на ромите в училище

Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи

 

 

 

2018/2019

График ЗФО

Правилник на дейността

Бюджет 2019

Отчет на бюджета към 12.2018

ДОКЛАД - АНАЛИЗ ЗА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

График консултации

График 12 кл задочно 2 срок

ГРАФИК - II ЧАС НА КЛАСА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

Поправителна изпитна сесия на учениците задочна форма на обучение

График на учебните занятия на учениците задочна форма на обучение - 12 клас през сесия януари на учебната 2018/2019г.

Правилник за вътрешния трудов ред

Етичен кодекс

Годишен план

Лични данни

Полезни връзки

 

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Видин - http://www.vidin.bg
Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

 

Календар

 

Контакти