•  
  •  
  •  
 

Документи

2019/2020

График приключване на 2 срок

Заповед - ДЗИ

Поправителна сесия - СФО

Поправителна сесия - ЗФО

Правилник на дейността

Изпити - СФО

Изпити - ЗФО

Заповед -  поправителна сесия самостоятелна форма 12кл.

Заповед -  поправителна сесия задочна форма 12кл.

Заповед -  изпити самостоятелна форма 12кл.

Заповед -  изпити задочна форма 12кл.

Заповед  ДПП 

График - Задочна форма

Видоизменям график консултации 2 срок

Стратегия

Форми на обучение

График на консултации - II срок

График на консултации - I срок

Отчет към 31.12.2019

Годишен отчет за 2019г.

Поправителна изпитна сесия за учениците самостоятелна форма на обучение

Изпити за учениците самостоятелна форма на обучение

Заповед - Олимпиади

Отчет към 30.09.2019

Отчет към 30.06.2019

Отчет към 31.03.2019

Бюджет 2019

Поправителна изпитна сесия за учениците задочна форма на обучение

Изпити за учениците задочна форма на обучение

График на изпитните сесии на учениците задочна и самостоятелна форма на обучение

Устав на УУС

Правилник на УУС

Годишен план на УУС

Състав на УУС 

Годишен план

Правилник за вътрешния трудов ред

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ПРОГРАМА за здравословни и безопасни условия на труд

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАН ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИ И ФАКТОРИТЕ ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА

УУП

Организация на учебния ден

Етичен кодекс

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД 

План за контролната дейност

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

Програма-ПЛАН- дейности за интеграция на ромите в училище

Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи

 

 

 

2018/2019

График ЗФО

Правилник на дейността

Бюджет 2019

Отчет на бюджета към 12.2018

ДОКЛАД - АНАЛИЗ ЗА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

График консултации

График 12 кл задочно 2 срок

ГРАФИК - II ЧАС НА КЛАСА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

Поправителна изпитна сесия на учениците задочна форма на обучение

График на учебните занятия на учениците задочна форма на обучение - 12 клас през сесия януари на учебната 2018/2019г.

Правилник за вътрешния трудов ред

Етичен кодекс

Годишен план

Лични данни

Полезни връзки

 

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Видин - http://www.vidin.bg
Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

 

Календар

 

Контакти