•  
  •  
  •  
 

Документи

2019/2020

Годишен план

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник на дейността

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ПРОГРАМА за здравословни и безопасни условия на труд

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАН ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИ И ФАКТОРИТЕ ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА

УУП

Организация на учебния ден

Етичен кодекс

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД 

План за контролната дейност

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

Програма-ПЛАН- дейности за интеграция на ромите в училище

Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи

 

 

 

2018/2019

График ЗФО

Правилник на дейността

Бюджет 2019

Отчет на бюджета към 12.2018

ДОКЛАД - АНАЛИЗ ЗА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

График консултации

График 12 кл задочно 2 срок

ГРАФИК - II ЧАС НА КЛАСА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

Поправителна изпитна сесия на учениците задочна форма на обучение

График на учебните занятия на учениците задочна форма на обучение - 12 клас през сесия януари на учебната 2018/2019г.

Правилник за вътрешния трудов ред

Етичен кодекс

Годишен план

Лични данни

Полезни връзки

 

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Видин - http://www.vidin.bg
Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

 

Календар

 

Контакти