•  
  •  
  •  
 

Административни услуги

Образци на документи

ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие на родител

Писмо до директора на училището, от което идва ученикът за неговото записване

Представяне на удостоверение за преместване и други документи за записване в приемащото училище

Служебна бележка от директора на приемащото училище

Уведомление за издаване на удостоверение за преместване на ученик

Заявление за записване в определена форма на обучение

Писмено заявление от родителя до директора на приемащото училище

Заявление за преместване – от родителя до директора на училището, в което ученикът се е обучавал

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
 

 

Информация за издаване на документи

Приемане и преместване

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Полезни връзки

 

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Видин - http://www.vidin.bg
Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

 

Календар

 

Контакти